ANBI

Het NOOM heeft een ANBI status.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: KvK Utrecht 30225596
RSIN: 817906873

Doelstelling van het NOOM: Het NOOM stelt zich ten doel collectieve belangenbehartiging ten behoeve van alle oudere migranten in Nederland en voorts al hetgeen hiermee verband houdt in de meest ruime zin van het woord. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • de behartiging van de belangen van de oudere migranten op landelijk niveau en het gebruiken van de invloed in de politiek ten behoeve van de diverse groepen oudere migranten; de vereniging wil voor regering en parlement fungeren als aanspreekpunt voor oudere migranten in Nederland en overheden en algemene instellingen adviseren om de diverse doelgroep van oudere migranten van dienst te kunnen zijn;
  • gerichte informatieverstrekking aan oudere migranten om daarmee hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving te vergroten;
  • het bevorderen van integratie en maatschappelijke participatie van oudere migranten door het verstevigen van onderling contact en het ondersteunen van onderling dienstbetoon;
  • het fungeren als ontmoetingsplaats (voor alle groepen oudere migranten) en vindplaats (voor overheden en algemene instellingen);
  • het initiëren, stimuleren, faciliteren en (doen) realiseren van diensten en activiteiten ten behoeve van de gezamenlijke leden met dien verstande dat de leden zich in die dienstene nactiviteiten steeds kunnen herkennen;
  • het verzorgen van publicaties en het verspreiden van informatie;
  • het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Klik hier>> voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI
Klik hier>> voor het beleidskader van het NOOM

2022
Klik hier>> voor het NOOM Bestuursverslag 2022
Klik hier>> voor de NOOM Balans 2022
Klik hier>>
voor het NOOM Staat van Baten en Lasten 2022

2021
Klik hier>> voor het NOOM Jaarverslag 2021
Klik hier>> voor het NOOM Financieel verslag 2021
Een goedkeurende controleverklaring bij de jaarstukken is afgegeven.

2020
Klik hier>> voor het NOOM Jaarverslag 2020.
Klik hier>> voor het Financieel verslag 2020.
Een goedkeurende controleverklaring bij de jaarstukken is afgegeven.

2019
Voor het NOOM Jaarverslag 2019, klik hier>>
Voor het Financieel verslag 2019, klik hier>> 

2018
Voor het NOOM Jaarverslag 2018klik hier>>