ANBI

Het NOOM heeft een ANBI status.

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: KvK Utrecht 30225596

Doelstelling van het NOOM (statuten): Het NOOM stelt zich ten doel collectieve belangenbehartiging ten behoeve van alle oudere migranten in Nederland en voorts al hetgeen hiermee verband houdt in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • de behartiging van de belangen van de oudere migranten op landelijk niveau en het gebruiken van de invloed in de politiek ten behoeve van de diverse groepen oudere migranten; de vereniging wil voor regering en parlement fungeren als aanspreekpunt voor oudere migranten in Nederland en overheden en algemene instellingen adviseren om de diverse doelgroep van oudere migranten van dienst te kunnen zijn;
  • gerichte informatieverstrekking aan oudere migranten om daarmee hun zelfredzaamheid en integratie in de samenleving te vergroten;
  • het bevorderen van integratie en maatschappelijke participatie van oudere migranten door het verstevigen van onderling contact en het ondersteunen van onderling dienstbetoon;
  • het fungeren als ontmoetingsplaats (voor alle groepen oudere migranten) en vindplaats (voor overheden en algemene instellingen);
  • het initiëren, stimuleren, faciliteren en (doen) realiseren van diensten en activiteiten ten behoeve van de gezamenlijke leden met dien verstande dat de leden zich in die dienstene nactiviteiten steeds kunnen herkennen;
  • het verzorgen van publicaties en het verspreiden van informatie;
  • het aanwenden van alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Voor het beleidsplan van het NOOM, klik hier>>
Het beleidsplan voor de periode 2009-2012 is verlengd. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.

Voor het NOOM-Jaarverslag 2018klik hier>>

Een goedkeurende controleverklaring bij de jaarstukken is afgegeven.