Nationaal programma ouderenzorg

Tussen 2008 en 2016 is door de overheid veel geïnvesteerd in het Nationaal Programma Ouderenzorg. Het doel was om de zorg voor kwetsbare ouderen aanzienlijk te verbeteren. De inbreng van ouderen werd daarbij essentieel geacht (‘Alleen door te luisteren naar de ouderen zelf kan zorg op maat geleverd worden’).

Binnen het NPO kwamen acht regionale netwerken tot stand. Hier werd op verschillende manieren invulling gegeven aan de participatie van ouderen. De ouderenorganisaties PCOB, Unie KBO en NOOM werkten samen om deze ouderenparticipatie te ondersteunen en te versterken. Dat gebeurde vanuit het project ‘Krachtig cliëntperspectief in het NPO’.

Bijdrage NOOM
Vanuit NOOM is deelgenomen aan diverse regionale netwerken. Ook zitten twee vertegenwoordigers van NOOM in het Landelijk Ouderenplatform. Er is in 2009 een publicatie gemaakt met de titel ‘Bagaimana – Hoe gaat het?, een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten’ verschenen. NOOM heeft een bijdrage geleverd aan een training voor projectleiders om hen gevoeliger te maken voor de specifieke knelpunten van migrantenouderen. In het verlengde daarvan is ook een factsheet samengesteld over de cliëntparticipatie van oudere migranten. Vorig jaar is een speciaal werkatelier gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn NPO-projecten tegen het licht gehouden en beoordeeld op toepasbaarheid bij oudere migranten.

Ouderenparticipatie
Onlangs is de evaluatie van het NPO verschenen. Een van de conclusies is dat de ouderenparticipatie een succes is geworden. Het luisteren naar ouderen zelf bij de samenstelling van onderzoeks- en projectplannen, hen raadplegen en vervolgens ook op de hoogte houden en betrekken bij de uitvoering en implementatie betekenen een grote verandering (paradigma-shift) voor onderzoekers en projectleiders. Als professionals zijn zij eerder gewend te denken vóór anderen dan mét anderen. In die zin is in het NPO met de cliëntparticipatie van ouderen een geweldige stap voorwaarts gezet. Nu komt het erop aan de behaalde winst te bestendigen en verder uit te bouwen.

En nu verder
Hiertoe is een samenwerkingsverband in het leven geroepen, genaamd BeterOud. Samen bouwen ze voort op de resultaten van het NPO. De ambitie van BeterOud is: de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden.
Toelichting daarbij:
Onze kijk op ouder worden verandert. We willen het heft in handen houden, ook als de leeftijd vordert en de gezondheid afneemt. Dat vraagt om nieuwe oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daar zet BeterOud zich voor in, samen met ouderen, zorgmedewerkers, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. We bedenken en ontwikkelen nieuwe initiatieven, we brengen mensen samen die elkaar iets te bieden hebben, we delen de kennis die dat oplevert en passen die kennis toe. Steeds laten we ons leiden door de vraag: wat willen mensen zelf?

KBO-PCOB en ook NVOG/KNVG nemen deel in BeterOud. Voorlopig zal KBO-PCOB het perspectief van NOOM vertegenwoordigen.

Website
Op de website BeterOud zijn onder andere vele projecten uit het NPO bijeen gebracht. Belangenbehartigers op lokaal niveau kunnen hier gebruik van maken om inspiratie op te doen voor verbeteringen en nieuwe initiatieven in de eigen omgeving.
Voor de website BeterOud, klik hier>>


NIEUWS EN SIGNALERINGEN

10 december 2021

Marilyn Haimé over de sociale kwestie van deze eeuw
De hoofdredacteur van Skipr/Zorgvisie, Simon Broersma, heeft een tiental betrokkenen bij Ouder Worden 2040 geïnterviewd over diverse relevante thema’s. Een van de betrokkenen is Marilyn Haimé, lid van de Raad van Ouderen. De Raad van Ouderen heeft van de Minister van VWS de opdracht gekregen om naast de gevraagde adviezen ook ongevraagde adviezen uit te brengen die voor ouderen van belang zijn. Marilyn ziet de dubbele vergrijzing als dé sociale kwestie van deze eeuw. Hoe gaan we met elkaar om in deze samenleving, nu en in de toekomst? In het interview wijst zij ook op het belang van eigenaarschap van ouderen. Kunnen alle ouderen dit zelf oppakken? Marilyn legt uit waarom het perspectief van ouderen volgens haar in al het beleid en alle afspraken meegenomen moet worden. .