Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Is een ziekenhuis per definitie seniorvriendelijk?
Eén op de drie mensen van 70 jaar en ouder verlaat het ziekenhuis slechter dan ze er ingekomen zijn als gevolg van blijvend functieverlies. En dat heeft niets te maken met de aandoening waarvoor ze opgenomen zijn geweest. Ziekenhuizen zijn dikwijls niet goed ingericht op ouderen. Ouderen raken letterlijk en figuurlijk de weg kwijt in het ziekenhuis. Er is sprake van ondervoeding. Er is risico op delier. Medicatiefouten en infecties komen vaker voor bij ouderen. En er is sprake van een gebrekkige overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie.
De diagnose en behandeling van ouderen vragen om een andere aanpak. Ziekenhuizen zijn nog te veel gefocust op herstel van de aandoening in plaats van een meer generalistische kijk op functiebehoud en kwaliteit van leven. Ook de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg) heeft de aandacht gevestigd op de zorg voor kwetsbare ouderen en gaat het toezicht op de zorg voor kwetsbare ouderen aanscherpen.

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben daarom in 2013 het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis ontwikkeld, met als doel de ziekenhuiszorg voor ouderen te verbeteren. De ziekenhuizen zijn getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die voor ouderen belangrijk zijn.

Een Seniorvriendelijk Ziekenhuis betekent onder andere:

  • Goede zorg voor ouderen is een speerpunt van het ziekenhuis
  • De coördinatie van de zorg verloopt via één aanspreekpunt
  • Contuïteit van zorg na ontslag uit het ziekenhuis is gewaarborgd.

In 2013 hebben 47 ziekenhuizen het kwaliteitskeurmerk behaald. In 2015 waren dat maar liefst 55 van de 120 ziekenhuislocaties. In deze tweede ronde is de normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid. Dat betekent dus dat in 2 jaar een behoorlijke slag is gemaakt!
In 2019 is aan ziekenhuizen gevraagd of zij net zoals in 2013, 2015, 2017 weer mee willen werken aan een onderzoek hierover, maar na een negatief advies van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen hebben vele ziekenhuizen besloten niet mee te doen. Dit ondanks het feit dat we de administratieve last rond het keurmerk aanzienlijk hebben verminderd. De organisaties die het keurmerk hebben ontwikkeld betreuren het zeer dat het keurmerk nu noodgedwongen moet stoppen. De belangrijkste winst van het keurmerk is echter dat ziekenhuis de zorg voor ouderen inmiddels hoger op de agenda hebben gezet.
De organisaties achter het keurmerk blijven ijveren voor verbetering van de ziekenhuiszorg voor ouderen. De kwaliteitscriteria, zoals die voor het keurmerk recentelijk werden bijgesteld, vormen hiervoor het uitgangspunt.

Toolkit voor ziekenhuizen
Het project heeft inmiddels ook een toolkit opgeleverd, waarvan ziekenhuizen gebruik kunnen maken om het keurmerk te verwerven. De toolkit biedt aanwijzingen voor een succesvolle implementatie en geeft verschillende goede voorbeelden.
Voor de toolkit, klik hier>>