Sociaal Vitaal in Kleur

Programma t.b.v. het terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van passende zorg bij oudere migranten

Sociaal Vitaal in Kleur – 010

In de week samen tegen eenzaamheid presenteerde NOOM Sociaal Vitaal in Kleur, een programma waarin een combinatie wordt gemaakt van bewegen, delen van kennis en kunde, netwerk versterken en vergroten van weerbaarheid. We startten in Rotterdam. Welke gemeente volgt?

Bekijk hier de trailer van Sociaal Vitaal in Kleur

Sociaal Vitaal aangepast voor oudere migranten 

Sociaal Vitaal in Kleur is een uitbreiding van het bestaande programma Sociaal Vitaal dat ingezet kan worden voor en met ouderen vanaf 65 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, een klein tot geen sociaal netwerk hebben en zich mede hierdoor in een kwetsbare situatie begeven. Gebaseerd op bevindingen tijdens de uitvoering van Sociaal Vitaal in 2017 en 2018 zijn aanpassingen in het programma verwerkt waardoor het meer toegankelijk is geworden voor oudere migranten. Tijdens dit project hebben de ouderen aangegeven dat ze de activiteiten graag voort willen zetten. De wil om elkaar structureel te ontmoeten blijkt gestimuleerd en van blijvende aard te zijn. Voor structurele inzet zijn naast enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers en ouderen ook professionals nodig voor de ondersteuning en de gemeente voor het faciliteren van deze ondersteuning en het vinden van  beschikbare ruimtes.

De belangrijkste aanpassingen van Sociaal Vitaal in Kleur zijn: 

 • professionele begeleiding van NOOM in samenwerking met Stichting Galm en lokale partners die affiniteit hebben met oudere migranten en hun vrijwilligers;
 • het programma is meer toegankelijk gemaakt voor migrantenouderen vanaf 55 jaar;
 • inzet van door NOOM getrainde vrijwilligers met dezelfde etnische achtergrond als de te bereiken ouderen of die affiniteit met hen hebben en op locatie actief zijn;
 • extra inzet van tijd voor het werven van vrijwilligers en ouderen;
 • persoonlijke benadering voor werving en begeleiding tijdens het programma;
 • met inbreng van de oudere migranten wordt het programma op maat gemaakt zodat het aansluit op hun belevingswereld.  

Aanpak: Oudere migranten zelf aan zet

Via verkennende gesprekken met diverse, voor een groot deel bij NOOM bekende, sleutelfiguren wordt besproken hoe de ouderen het best te benaderen zijn; hoe vrijwilligers uit de  doelgroep zelf bij het werven van de ouderen te betrekken en worden de fitheidtesten afgenomen; reeds bestaande ontmoetingsprojecten worden als startpunt genomen. Hier worden de nieuwe activiteiten, gericht op bewegen en gezond gedrag, geïntroduceerd en aangepast aan de wensen van de groep. Vanuit deze reeds gevormde groepen wordt, in een later stadium, besproken hoe de groep met nieuwe deelnemers uitgebreid kan worden; gastsprekers wordne ingezet om na voorlichting te bespreken hoe gezond gedrag behouden kan worden, hoe te komen tot een sociaal netwerk en hoe deze te behouden en te versterken. Getrainde vrijwilligers worden ook ingezet t.b.v. huisbezoeken bij de ouderen.

Resultaten voor de ouderen  

 • verbetering van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden in de eigen leefomgeving, dus verminderen van eenzaamheid;
 • verbetering van fitheideigenschappen zoals beenkracht en uithoudingsvermogen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid;
 • verbetering van veerkracht waardoor men beter om kan gaan met kwetsbaarheid;
 • verbetering van gezondheidsvaardigheden voor het behoud van een gezonde leefstijl.

Wat levert het de gemeente op

 • zicht op moeilijk te bereiken oudere migranten met behulp van deskundige begeleiding van NOOM professionals en vrijwilligers;
 • in beeld hebben van de mogelijkheden van oudere migranten tot zelfregie door vroegsignalering en hiermee tijdig samen zoeken naar oplossingen voor zorg op maat;
 • de mogelijkheid om een structurele relatie met oudere migranten op te bouwen door over en weer informatie en ervaringen uit te wisselen;
 • terugdringen van eenzaamheid, bevorderen van langer thuis wonen en ontwikkeling van passende woonzorgconcepten.

Bijdrage NOOM

 • deskundige coördinatie en begeleiding van vrijwilligers van Sociaal Vitaal in Kleur;
 • filmpjes die aanpak en resultaten in beeld brengen en deelbaar zijn op social media;
 • boekenlegger en een PowerPoint met speerpunten en contactgegevens Netwerk NOOM;
 • training Op huisbezoek bij oudere migranten en training Cultuursensitief handelen.