Sociaal Vitaal

In de zomer van 2017 kreeg NOOM het heuglijke bericht van FNO (Fonds NutsOhra) dat de aanvraag voor het uitvoeren van het programma Sociaal Vitaal werd gehonoreerd. Hiermee konden we anderhalf jaar lang met migrantenouderen in 4 plaatsen in Nederland verschillende beweegactiviteiten uitvoeren. Dit gebeurde in samenwerking met Stichting Galm. NOOM-lidorganisaties LSMO startte tegelijkertijd met eenzelfde traject voor Molukse ouderen.

Naast oefeningen voor het lijf werden ook trainingen verzorgd om met elkaar in gesprek te gaan en werd voorlichting over verschillende thema’s aangeboden. Meer met elkaar doen, hoe om te gaan met een afnemende gezondheid, nieuwe mensen leren kennen, of juist oude contacten versterken, allemaal mogelijkheden die al pratend werden verkend. En intussen werd meegedaan aan de wekekijkse beweeglessen, die aansloten bij de manier die het beste bij de ouderen past. Met muziek, taal, docenten en vrijwilligers die samen met de ouderen invulling hebben gegeven aan een programma die prettig en vertrouwd voelde.

Fitheidstest in het kader van Sociaal Vitaal

Na een startbijeenkomst op 21 oktober 2017  in Utrecht, vond op 24 november de eerste bijeenkomst plaats waarbij een fitheidstest is afgenomen. Wethouder Daan de Haas was ook aanwezig en sloot de middag af door te benadrukken hoe belangrijk hij het vond dat ook Molukse ouderen deelnemen aan een uitgebreid beweegprogramma als Sociaal Vitaal.

Ook wethouder de Haas laat de bloeddruk opmeten

Een paar dagen werd de test in Zwolle afgenomen. Ook hier weer was de opkomst hoog en de sfeer goed. Mevrouw C. Duran had de organisatie van de dag tot in de puntjes geregeld.
In de weken hierna volgden de testen in Eindhoven, Zoetermeer en Amsterdam. In alle locaties was het enthousiasme groot, zowel onder de vrijwilligers als onder de ouderen.

Het AD schreef over Sociaal Vitaal. Klik hier>>

Financiering
Sociaal Vitaal wordt mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Fonds NutsOhra (binnen het programma Meer veerkracht, langer thuis).

Voor wie?
Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage
opleiding en/of een laag inkomen, in de leeftijd van 6o-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering.

Waar gaat het om?
In Sociaal Vitaal staan lichamelijke activiteit, sociale vaardigheden, mentale & sociale weerbaarheid en gezondheidsvoorlichting centraal.

Doel
Het doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de deelnemers.
Om dit te realiseren ligt de nadruk op:
• het bevorderen van de fysieke conditie van ouderen
• op het ontwikkelen van veerkracht om de gevolgen van veroudering te kunnen opvangen
• op het kunnen beschikken over sociale vaardigheden om sociale contacten te kunnen leggen.

Het stimuleringsprogramma Sociaal Vitaal is al vele tientallen malen uitgevoerd op vele plaatsen in Nederland en ook wetenschappelijk onderzocht. Het bestaat uit een gestandaardiseerd programma. Het is een aantoonbaar effectief programma voor het verbeteren en behouden van lichamelijke activiteit, fysiek fitheid, afname van eenzaamheid en toename van veerkracht.

Sociaal Vitaal voor oudere migranten
In het lopende project werken NOOM en Stichting GALM samen aan pilotactiviteiten in Amsterdam Zuid-Oost, Zwolle, Zoetermeer en Eindhoven. De Stichting Ondersteuning Stuurgroep Molukse Ouderen richt met Stichting GALM de activiteiten op Breda, Moordrecht en Hoogeveen. In deze proeftrajecten zal werkendeweg uitgewerkt worden op welke wijze de elementen van het programma geschikt gemaakt kunnen worden voor oudere migranten.

Uitgangspunten
• Sociaal Vitaal is gericht op duurzame gedragsverandering.
• Het uit te voeren programma moet aansluiten bij de belevingswereld van oudere migranten, bij hun wensen en behoeften. Dat kan per groep in andere situatie anders zijn. Dat vraagt om een hoge mate van maatwerk, niet alleen om de activiteiten op te starten, maar juist ook om effect op langere termijn te waarborgen.
• Vastgesteld is dat oudere migranten op relatief jongere leeftijd gezondheidsklachten ontwikkelen dan Nederlandse ouderen en bovendien een slechtere gezondheidsbeleving hebben. Dat betekent dat de leeftijd voor deelnemers verlaagd zal worden.

Programma
Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit:

(1) Een veelzijdig beweegprogramma waarbij deelnemers in hun eigen wijk of buurt worden ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;
(2) Een weerbaarheidstraining waarin de nadruk ligt op het leren omgaan met angst, het
krijgen van zelfvertrouwen, het leren aangeven van de eigen grenzen en het greep krijgen op emoties en het eigen gedrag;
(3) Een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden;
(4) Voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s waarvoor de deelnemers belangstelling hebben en waarvan zij de kennis kunnen inzetten bij het realiseren van een gezonder leefpatroon.

De verschillende programma onderdelen van Sociaal Vitaal zijn met elkaar geïntegreerd. De docenten die de beweeglessen en trainingen geven zijn speciaal voor dit programma opgeleid.