Digitale inclusie

Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het is dat iedereen in Nederland toegang heeft tot de digitale (snel)weg. Tegelijkertijd is ook duidelijk geworden dat veel ouderen, migrantenouderen in het bijzonder, maar ook vrijwilligers en sleutelfiguren, onvoldoende in staat zijn om mee te doen in een samenleving die steeds meer digitale vaardigheden vraagt. Voor NOOM vormde dit de aanleiding om aan te sluiten bij het Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam, een netwerk dat door Bibliotheek Rotterdam wordt getrokken.
NOOM neemt deel aan het netwerk, onder meer met het Project Cultuursensitieve Digicoaches. Cultuursensitieve digicoaches zijn jongeren met een migratieachtergrond die graag migrantenouderen willen helpen om hun digitale vaardigheden te vergroten. Denk daarbij aan beeldbellen, via Whatsapp filmpjes en/of foto’s sturen, enz. Deze jongeren hebben hiervoor een training gekregen (of krijgen die nog binnenkort).
De digicoaches leren ouderen met een migratieachtergrond graag hoe ze online radio kunnen luisteren, kunnen appen, een afspraak kunnen maken, shoppen en meer.

Ngọc Anh, Jelena, Ali en de andere coaches spreken één of twee van de volgende talen: Turks, Papiaments, Spaans, Farsi, Dari, Somalisch, Servisch, Lingala, Arabisch, Marokkaans-Berbers en Vietnamees.

Kent u ook een migranten-55-plusser die deze ondersteuning kan gebruiken? Neem dan contact op met:
Unie van Vrijwilligers Rotterdam:  010-4130877 / [email protected]


NIEUWS

27 januari 2022

Gluren bij de buren
Als vertegenwoordiger van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) nam Ed Klute deel aan het Vlaamse webinar “Digitale Inclusie voor Ouderen”.  Het webinar was een zeer leerzame bijeenkomst. Dit “gluren bij de buren” leverde enkele fascinerende inzichten op waar we in Nederland van kunnen leren
. Hieronder een kort verslag van het webinar.

Deze week mocht ik als vertegenwoordiger van het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) het Vlaamse webinar “Digitale Inclusie voor Ouderen” bijwonen. Het webinar werd georganiseerd door Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid.
Het webinar was een zeer leerzame bijeenkomst. Dit “gluren bij de buren” leverde voor mij enkele fascinerende inzichten op waar we in Nederland van kunnen leren. Er werd een advies door de Vlaamse Ouderenraad gepresenteerd met zeven aanbevelingen gekoppeld aan een groot aantal actiepunten. Opvallend was de aandacht voor de toegankelijkheid van internet voor iedereen en dus ook voor ouderen met een laag inkomen. Er werden tal van voorbeelden gegeven hoe hier in Vlaanderen al aan wordt gewerkt. Telecom en internetaanbieders hebben speciale tarieven voor ouderen met een laag inkomen. Er wordt gewerkt aan wijknetwerken met steunpunten waar ouderen met software-, internet- en andere vragen met hun devices terecht kunnen. Ook zijn er tal van uitleen initiatieven waar ouderen devices kunnen lenen. Toegang tot internet en het hebben van een telefoon en/of tablet en/of laptop wordt in Vlaanderen nadrukkelijk gezien als een eerste levensbehoefte. Los daarvan realiseert men zich dat niet alle ouderen digivaardig kunnen/willen worden. De laatste aanbeveling is daarom: Blijf investeren in niet-digitale persoonlijke dienstverlening, met de volgende acties: veranker het recht op persoonlijke, niet-digitale dienstverlening voor alle essentiële basisdiensten; stimuleer sectoren met een belangrijke maatschappelijke dienstverlening om in te zetten op een slimme mix van kanalen via het ‘click – call – face – home’ principe; en garandeer dat de digitalisering van informatie en diensten er niet toe leidt dat persoonlijke contacten en niet-digitale verrichtingen duurder worden.
In aanvulling werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het project Digital Ageing waarin voor het eerst gedetailleerd onderzoek wordt gedaan naar het internetgebruik van de leeftijdsgroepen: 60-69; 70-79; en ouder dan 80. Tijdens het webinar werden profielen gepresenteerd van niet-internetgebruikers in deze leeftijdscategorieën op basis van socio- demografische kenmerken. Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de groep niet- internetgebruikers sinds 2004 niet substantieel kleiner is geworden, terwijl de totaalcijfers dit wel suggereren. Tenslotte bleek ook dat multidimensionale kwetsbaarheid geen voorspeller is van niet-internet gebruik. In het laatste deel van het webinar werden duurzame projecten gepresenteerd die plaats vinden in verzorgingstehuizen en dienstencentra rondom beeldbellen en digitale vaardigheden.
Kortom, een zeer waardevol webinar dat eens te meer aantoont dat “gluren bij de buren” loont en dat we dat veel vaker zouden moeten doen. Ik adviseer iedereen daarom om eens kennis te nemen van de website van Digiwijs.be. Dit zal zeker eye-openers opleveren.

Ed Klute


18 december 2021

Stand van zaken actieplan toegankelijkheid betalingsverkeer

Voor minder digitaal vaardigen zijn de digitale ontwikkelingen in het betalingsverkeer soms een uitdaging en vormt  de sluiting van  bankfilialen een extra handicap. Uit gesprekken met belangenorganisaties en personen uit de verschillende doelgroepen bleek dat een aanzienlijk deel van de groepen in een kwetsbare positie -waaronder migrantenouderen- de kwaliteit van het betalingsverkeer dan ook minder was gaan waarderen. Deze signalen en de uitkomsten van de Bereikbaarheidsmonitor 2021 leidden tot de ontwikkeling en vaststelling op 20 mei 2021 van een gezamenlijk Actieplan Toegankelijk Betaalverkeer van banken en belangenorganisaties, vertegenwoordigd in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer). Dit actieplan heeft als doel de communicatie met -, de informatie aan – en de dienstverlening voor groepen in een kwetsbare positie binnen twee jaar meetbaar te optimaliseren.
In het artikel  Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer worden de resultaten van de eerste fase van het plan beschreven en wordt ingegaan op de doelen en activiteiten voor de volgende fase.
Download hier het artikel


30 november 2021

Al 120 oudere Rotterdammers geholpen met rondkomen

Afgelopen dinsdag is de allereerste Week van het Extraatje010 gestart. In de Centrale Bibliotheek zijn bijna 120 Rotterdamse 55-plussers geholpen met rondkomen. Zij bleken recht te hebben op een of meerdere financiële extraatjes, maar wisten daar eerder niet van of hadden moeite met het (digitaal) aanvragen. Nog tot en met maandag 29 november kunnen Rotterdammers die moeite hebben om rond te komen, gratis terecht bij verschillende spreekuren in o.a. Huizen van de Wijk. Daar worden ze direct geholpen bij het onderzoeken op welke extraatjes ze recht hebben en bij het aanvragen ervan.

Paar honderd euro per jaar
In Rotterdam zijn er verschillende financiële regelingen om inwoners te helpen rondkomen. Maar nog lang niet iedereen die recht heeft op zo’n financieel extraatje, maakt daar ook gebruik van. Zonde, want soms gaat het om wel een paar honderd euro per jaar. Daarom organiseren Netwerk Digitale Inclusie 55+ en gemeente Rotterdam van 23 t/m 29 november de allereerste Week van het Extraatje010. Tijdens de lancering afgelopen dinsdag informeerde gemeente Rotterdam bezoekers over de Bijzondere bijstand, Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en het AOW-tegoed. En de Sociale Verzekeringsbank bepaalde of bezoekers recht hebben op de Aanvullende Inkomensondersteuning voor AOWgerechtigden (de AIO).

Een week lang hulp met aanvragen
Omdat het systeem van aanvragen van financiële regelingen niet altijd makkelijk is, kunnen inwoners daar ook hulp bij krijgen. Zowel met het gebruik van een computer, als bij het invullen van de benodigde gegevens. Van 23 t/m 29 november zijn er in iedere Rotterdamse wijk gratis spreekuren waar inwoners geholpen worden met hun aanvraag. Bel voor de precieze tijden en locaties naar de welzijnsorganisatie in de wijk, of kijk op hun website (voor Hoogvliet, Pernis, Charlois, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen Crooswijk is dat Dock, voor Delfshaven, Centrum en Overschie is dit WMO Radar, voor Prins Alexander is het Buurtwerk, voor IJsselmonde PIT 010, voor Feijenoord Humanitas, voor Noord SOL en voor Rozenburg DIA).

Een geslaagde start
Vrijwel alle 120 bezoekers van de lancering in de Centrale Bibliotheek liepen met een lach naar buiten. Ze gingen niet alleen met extra inkomen, maar ook met een klein cadeautje naar huis. Daarnaast zijn ruim 50 bezoekers geholpen met vragen over digitale apparaten, vaardigheden of bijvoorbeeld veilig internetten. Bij vrijwel iedere stand was ook ruimte voor een gezellig praatje en regelmatig klonk een lach- en applaussalvo als weer iemand geluk had met het dobbelspel. Het was in deze vreemde tijd op meerdere manieren een hoognodig en welkom bezoek voor Rotterdamse ouderen.

Week van het Extraatje010
De Week van het Extraatje010 is een initiatief van Netwerk Digitale Inclusie 55+ en gemeente Rotterdam. Een initiatief dat hard nodig is omdat er nog te weinig Rotterdammers gebruik maken van de beschikbare regelingen om een laag inkomen aan te vullen. Juist de mensen met de grootste behoefte, blijken moeite te hebben met het aanvragen van deze regelingen. Een groot deel bestaat uit 55-plussers met beperkte digitale vaardigheden. Daarom is het belangrijk om hen te helpen. De gemeente Rotterdam doet dat door het aanvraagproces te vereenvoudigen. En de partners van het Netwerk Digitale Inclusie 55+ werken samen aan het verbeteren van de digitale vaardigheden van de aanvragers. In de Week van het Extraatje010 bundelen ze hun krachten om oudere Rotterdammers met een lager inkomen te informeren over het bestaan van financiële ondersteuning en hen direct te helpen bij het (digitaal) aanvragen. Zo lopen Rotterdamse ouderen niet langer een essentiële aanvulling op hun inkomen mis.

De lancering van de Week van het Extraatje010 werd mede mogelijk gemaakt door Bibliotheek Rotterdam, SVB, Rabobank en Regelhulp. Het hulpaanbod in de wijken wordt aangeboden door Buurtwerk, Pit010, Humanitas, DOCK, SOL, DIA en WMO Radar.

Foto’s: Mischa Mannot


14 januari 2021

Nieuwsbrief december Digitale inclusie
In haar nieuwsbrief van december 2020 geeft het Netwerk Digitale inclusie informatie over de voortgang van activiteiten en pilotprojecten.
Download de nieuwsbrief.


VOORBEELD- EN ACHTERGRONDMATERIAAL

Bewaargids DigiBelle over meedoen in de digitale samenleving
De bewaargids DigiBelle “Samen Digitaal” is een samenwerking tussen het ministerie van BZK en de Libelle en Margriet. Dit is één van de initiatieven om mensen te helpen om mee te kunnen doen in de digitale samenleving.
De Digibelle staat vol tips, trucs en hulplijnen. Plus verhalen over digitaal wijzer worden.
Download de DigiBelle hier.


Voorkom oplichting via het Internet
Wat kun je doen om oplichting via het internet te voorkomen? Drie tips op een A4 tje; om naast je computer of telefoon te leggen.


Het belang van beeldbellen
Dit filmpje van Hendrik Jochems  (82 jaar), gemaakt in het kader van Allemaal Digitaal, laat heel treffend zien wat het voor ouderen betekent als ze kunnen beeldbellen.
Met het initiatief Allemaal Digitaal  slaan de overheid, maatschappelijke organisaties en de ICT-sector de handen ineen om gebruikte laptops en tablets in te zamelen, op te knappen en te verdelen over de mensen die ze het hardst nodig hebben. Hierbij wordt ook gezorgd voor de juiste software, instructies en zo nodig een internetverbinding.
Dit onder het mom: digitaal meedoen is geen luxe, het is een basisbehoefte.
Bekijk het filmpje.


Filmen met je mobieltje
Sleutelfiguren van het NOOM hebben in een cursus onder andere leren filmen met hun telefoon geleerd hoe ze hun filmpjes kunnen verspreiden.
De geluidskwaliteit van dit filmpje zou beter kunnen, maar het vrolijke filmpje laat zien met hoeveel plezier het gemaakt is.


Digitale apparaten als basisbehoefte
De publicatie De digitale drempels van inclusie bevat  interviews met échte mensen van het initiatief Allemaal digitaal. Hun verhalen leggen bloot dat toegang tot digitale apparaten een basisbehoefte is van iedereen. Want het betekent toegang tot school, werk en contacten. Kansen om zich te ontwikkelen, om te verbinden met dierbaren, betrokken te zijn, mee te doen en zelfstandig te leven. Lees bijvoorbeeld de ervaringen van Raad Khazem.

Oefenen met digitale media
Op de site van Oefenen.nl staan verhalen over de impact van oefenprogramma’s op iemands leven Bekijk de promo of de verhalen van Naima en Sedika.