Vitaal en weerbaar na Corona

De coronacrisis heeft bij veel (migranten)ouderen geleid tot een groter sociaal isolement. De strakke richtlijnen om ouderen tegen coronabesmetting te beschermen, leidden tot het afzien van deelname aan activiteiten, het beperken van bezoek thuis en het op bezoek gaan bij anderen. Het gevolg hiervan was en is een alsmaar toenemend isolement met eenzaamheid als uiterste effect hiervan. Zeker voor mensen die toch al een beperkt sociaal netwerk hebben. Daarbij zagen we de afgelopen periode dat ook veel oudere vrijwilligers hun sociale contacten beperkten en zelfs helemaal ophielden met hun activiteiten.
Gezien de negatieve gevolgen van corona en gezien de sterke toename van het aantal oudere migranten die ondersteuning nodig hebben, is het van belang dat zodra dat mogelijk is, de diverse activiteiten weer opstarten en vrijwilligers hun taken weer op kunnen pakken. Ook is het van belang om verworvenheden zoals de versnelde digitalisering te behouden en daar goed gebruik van te maken. In het project “Vitaal en weerbaar na Corona” werken NOOM, KBO-PCOB, ANBO, en Alzheimer Nederland samen aan een samenhangend pakket aan activiteiten die moeten gaan leiden tot meer contact, meer helpende handen en alternatieve vormen van dagbesteding. Die activiteiten maken deel uit van een steunpakket dat mensen in staat stelt hun activiteiten na corona weer goed op te kunnen starten. Het NOOM richt zich daarbij met name op de kwetsbare groep oudere migranten.

Cursus digitale vaardigheden

Activiteiten
De vier organisaties KBO-PCOB, ANBO, NOOM en Alzheimer Nederland beschikken allen over een grote groep vrijwilligers die op verschillende terreinen en thema’s worden ingezet. Ook organiseren de vier organisaties op eigen wijze een keur aan activiteiten (digitaal en fysiek). Om de activiteiten weer op te starten met mogelijk nieuwe vormen is het interessant om ervaringen te delen en zo met elkaar een versnelling tot stand te brengen. Het gaat dan om:

  • Uitwisseling van ervaringen: de vier organisaties beschikken alle vier over een telefoonlijn en enthousiaste vrijwilligers. Belangrijk is van het begin af met elkaar ervaringen en signalen uit te wisselen. De organisaties spreken dan ook reguliere afstemming en uitwisselingssessies af.
  • Uitwisseling trainingsmodules: de opstart van activiteiten en vooral de digitale ondersteuning hiervan vereisen nieuwe vaardigheden van vrijwilligers. De elementen die nodig zijn worden met elkaar besproken
  • Gezamenlijke programma agenda: de resultaten van de activiteiten zoals informatie, draaiboekjes, tipgidsen, filmpjes en webinars worden beschikbaar gesteld aan de deelnemende organisaties.

Daarnaast ontwikkelt NOOM activiteiten en methodes voor de eigen doelgroep van oudere migranten:

  • Vrijwilligers worden extra getraind om de gesprekken te voeren en de signalen op te vangen of door te geleiden naar beroepskrachten over de gevolgen van isolement en eenzaamheid.
  • Initiatieven om ouderen vertrouwder te maken met digitaal contact worden uitgebreid.
  • Binnen het project Sociaal Vitaal in Kleur worden combinaties van live en online ontmoeting met bewegen en verhalentafels opgezet als instrument om isolement en eenzaamheid te doorbreken.

Bij het opzetten en uitvoeren van deze activiteiten is een belangrijke rol weggelegd voor een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken.

De activiteiten in dit project worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ministerie van VWS in het kader van een steunpakket dat erop gericht is om mensen in staat te stellen hun leven na corona weer goed op te kunnen starten.
___________________________________________________________________

Partners


Nieuws
Kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor welzijn in coronatijd
Informatie van de rijksoverheid over het steunpakket om mensen in staat te stellen hun activiteiten na corona weer goed op te kunnen starten.
Corona maatregelen voor dorps-en buurthuizen per 13 november
Ook met de strengere maatregelen die vanaf 13 november gelden is het coronatoegangsbewijs NIET verplicht in buurthuizen/wijkcentra en kunnen (de meeste) activiteiten doorgang vinden.
‘Sleutelpersonen werken’
Sleutelpersonen zijn mensen uit allerlei culturele gemeenschappen die schakelfuncties vervullen tussen de professionele bureaucratieën, (gezondheids)instellingen, overheden enz. aan de ene kant en zogenaamd ‘moeilijk te bereiken’ gemeenschappen aan de andere.
Uit het vierjarig actie-onderzoek van De Stadscoalitie blijkt dat veel sleutelpersonen ongewild gevangen raken in vrijwilligheid.