Leidraad Cultuurspecifieke Zorg

Het huidige aantal 55-plussers (325.000) met een migratieachtergrond zal de komende jaren toenemen tot een omvang van bijna één miljoen rond 2050. Chronische ziekten, een grotere kans op dementie (3 tot 4 keer groter dan bij ouderen van Nederlandse origine) en een slechte financiële positie, zijn enkele factoren die leiden tot armoede, eenzaamheid en een kortere levensduur. Het NOOM maakt zich hier al jaren ernstig zorgen over. En daarom is het NOOM verheugd met de opdracht die het van het Ministerie van VWS heeft gekregen om een Leidraad Cultuurspecifieke Zorg te ontwikkelen.

Inbedding in visie en beleid

De Leidraad Cultuurspecifieke Zorg wordt een handreiking voor organisaties en instellingen die zorg en welzijn ook aan oudere migranten willen bieden. Van belang hierbij is meer aandacht te besteden aan culturele en historische achtergronden. Cultuurspecifieke zorg vraagt om meer dan projectmatige aandacht, het vraagt om visie en beleid om deze vorm van zorg vanzelfsprekend te laten zijn. Aan de leidraad zal een toolkit worden toegevoegd, dat onder andere bestaat uit:

  • een voorlichtingspakket “De belevingswereld van de oudere migrant” met aandacht voor communicatie en bejegening, rituelen in de palliatieve fase, beleving van dementie, samenwerken met een grote familie en zingeving vanuit niet-westers perspectief,
  • een catalogus met bestaand materiaal, waaronder een literatuurlijst, een overzicht van cultuurspecifieke huizen, thuiszorgorganisaties, mogelijkheden dagopvang en dagbesteding
  • methodieken over hoe met oudere migranten in gesprek te komen en te blijven waardoor duurzame relaties kunnen ontstaan.

Met de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg wordt voor ouderen met een migratieachtergrond gestreefd naar verbetering van de kwaliteit van zorg en vergroting van de mogelijkheid om langer gezond thuis te kunnen blijven wonen.  Deze leidraad kan ook ingezet worden voor zorgvragen van ouderen die om andere dan etnische verschillen specifieke zorg behoeven. Te denken valt bijvoorbeeld aan verschillen op basis van gender of religie.

Startbijeenkomst

De startbijeenkomst van dit project vond plaats op vrijdag 7 juni  in woonzorgcentrum Lâle in Breda. Lâle is één van de cultuurspecifieke huizen die deel uitmaken van de Stichting Raffy-Leystroom. Bij Lâle en Raffy geldt al decennia de regel dat het huis van de bewoners is; alle anderen die er komen, zijn er te gast. In nauwe samenwerking met deze huizen voert NOOM de opdracht uit waar ook de Tweede Kamer zich in maart van dit jaar positief over heeft uitgesproken. Deze positieve reactie heeft ertoe geleid dat de leidraad opgenomen zal worden in het programma Kwaliteit Verpleeghuiszorg, Thuis in het Verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie.

Voor meer informatie: Jeanny Vreeswijk-Manusiwa: [email protected] / 06 30024524.

______________________________________________________________________________

Voor achtergronden en cijfers:
https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2018/demos-34-06.pdf  en
https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2016/demos-32-06-fokkema.pdf.


Schrijver Mohammed Benzakour over zorg: “Het gaat niet om grote aanpassingen, maar om culturele sensitiviteit”
Mohammed Benzakour (Marokko, 1972) is schrijver, columnist, journalist, socioloog en imker. Voor Leven Lang Leven sprak Sarai Zwinnen met hem over zijn visie op oud worden en over zijn boek Yemma. In dit boek vertelt hij het verhaal van zijn Marokkaanse moeder – echtgenote van een eerstegeneratie-gastarbeider – in een Nederlands verpleeghuis.
Lees het artikel


Interview:
Cultuurspecifieke zorg: meer dan persoonsgerichte zorg alleen.
Hoe meer achtergrondkennis je hebt over je bewoner, hoe meer “haakjes” waaraan je het contact kunt vastmaken. Als iemand uit een andere cultuur komt, zul je daarover iets moeten weten. Iemand die net als jij uit een Brabants dorp komt, kun je immers veel sneller “plaatsen”, aldus Jeanny Vreeswijk-Manusiwa.
Bij NOOM werkt ze aan de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg. ‘Het wordt een handreiking richting zorg- en welzijnsinstellingen die zich ook op oudere migranten gaan richten. Er komt een voorlichtingspakket met onder andere aandacht voor bejegening, communicatie, de beleving van dementie en rituelen in de palliatieve fase. Ook maken we een actueel overzicht van cultuurspecifiek zorg- en welzijnsaanbod. En er komen methodieken om met oudere migranten in gesprek te komen en te blijven. De inhoud halen we op bij onze lid-organisaties.’
In een interview in Waardigheid en Trots vertelt ze meer over het belang van cultuurspecifieke zorg en over de Leidraad in ontwikkeling.
Lees het interview hier