Reactie raad van Ouderen op nota ouderenzorg 2020-2040

Het ministerie van VWS publiceerde in februari de dialoognota Ouder worden 2020-2040 die dient als voorbereiding van een visie op de toekomst van wonen, welzijn, ondersteuning en zorg aan ouderen. Het document is bedoeld als een startpunt voor dialoog met organisaties de betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen. In een reactie op de nota vraagt de Raad van Ouderen onder meer om extra aandacht voor de diversiteit binnen groepen ouderen en wijst daarbij specifiek op de kwetsbare positie van migrantenouderen. “Dé oudere bestaat niet. Binnen de categorie ouderen is sprake van een enorme diversiteit. Aan de ene kant staan vitale, geëmancipeerde ouderen met een sterk sociaal netwerk en met een goed inkomen in een royale woning; zij kunnen heel goed invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid en regie. Aan de andere kant staan ouderen die het veel minder goed hebben wat betreft gezondheid, gezondheidsvaardigheden, sociaal netwerk en inkomen. Een deel van hen heeft een inkomen net op of zelfs onder het bestaansminimum. Hiertoe behoort een grote groep migrantenouderen. Tussen deze twee uitersten bevindt zich een groep die slechts tijdelijk of op een enkel terrein ondersteuning behoeft”.

Verder wordt in de discussienota volgens de Raad het perspectief van ouderen te weinig betrokken en ligt de nadruk teveel op beleids- en financiële kaders. De Raad pleit ook voor meer mogelijkheden voor eigen regie van ouderen over de inrichting van hun leven. De reactie van de Raad sluit aan op de reacties die het NOOM eerder al gaf op de discussienota Zorg voor de toekomst van het ministerie