De kracht van diversiteit

Met “De kracht van diversiteit” werkt het NOOM aan het versterken van bestaande netwerken rondom oudere migranten en het opzetten van nieuwe (lokale) netwerken.

Ook in het netwerk: Chinese vriendschapsvereniging Utrecht

Het gaat dan om netwerken van oudere migranten (55+), maar ook om de meer formele netwerken van zorg, welzijn en andere (gemeentelijke) voorzieningen die van belang kunnen zijn voor oudere migranten. Vaak zijn oudere migranten onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die deze voorzieningen bieden, terwijl aanbieders nog te vaak onvoldoende kennis hebben over hoe oudere migranten te bereiken en/of wat hun specifieke wensen en behoeften zijn. In het project zal NOOM, in samenwerking met lokale organisaties, de vaak informele netwerken en contacten van en met oudere migranten in kaart brengen, versterken en waar nodig opstarten. Zo kan gewerkt worden aan meer ondersteuning die past bij de leefwereld van oudere migranten, vanuit het sociaal domein, vanuit de thuiszorg en uiteindelijk wellicht ook vanuit de verpleeghuiszorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kracht van oudere migranten zelf als ook van hun gemeenschappen. Door deze krachten meer zichtbaar te maken en met elkaar te verbinden, ontstaat meer begrip, wat weer leidt tot beter contact.

Activiteiten
Het project kent drie hoofdactiviteiten die elk weer in enkele deelactiviteiten zijn onder te verdelen:

 1. NOOM-netwerk in beeld
 • Huidige NOOM netwerk in kaart brengen, zowel in de vier grote steden als daarbuiten
 • Inventariseren wat bestaande netwerken aan ondersteuning nodig hebben
 • Versterken van bestaande en waar nodig opzetten van nieuwe lokale netwerken
 1. Professionaliseren van NOOM
 • Aanpassen van de NOOM-organisatie aan de toename van vragen die het NOOM bereiken van oudere migranten en hun netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers, zelforganisaties) en de organisaties die lokaal (welzijn, zorg, gemeente) met oudere migranten te maken hebben.
  • werven, coördineren en ondersteunen van lokale coördinatoren en vrijwilligers
  • signaleren en bijhouden van actuele ontwikkelingen gerelateerd aan gezondheid en welzijn van oudere migranten en in het verlengde hiervan inhoud geven aan belangenbehartiging
  • (mede) ontwikkelen en/of aanpassen van scholingsaanbod t.b.v. vrijwilligers en sleutelfiguren
  • onderhouden van relevante contacten en communicatie zowel naar het netwerk als naar samenwerkingspartners en samenleving in het algemeen
 1. Themadagen / Symposia

Jaarlijks terugkerende themadagen, waaronder de landelijke NOOM-dag met uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen. Thema’s zijn onder andere afhankelijk van actuele ontwikkelingen.

Lokale activiteiten in het kader van De kracht van diversiteit worden ontwikkeld in samenwerking met een pool van zogenaamde netwerkversterkers: sleutelfiguren met goede contacten met zowel organisaties van migrantenouderen als met lokale instellingen voor zorg en welzijn en lokale overheden. Zij ondersteunen netwerken van en voor migrantenouderen, breiden deze -waar mogelijk- uit en geven de aanzet tot nieuwe netwerken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het ministerie van VWS en sluit nauw aan bij cq. versterkt de NOOM-activiteiten in het kader van andere programma’s zoals Vitaal en weerbaar na coronaSamen Ouder Worden, Leidraad Cultuurspecifieke Zorg en Sociaal Vitaal in Kleur


Contact:
Wilt u meer informatie over het project of betrokken worden bij de activiteiten in het project? Neem dan contact op met de coördinator:
Freddy May  T: 06 53 55 48 18  E: fredmay.noom@gmail.com


Nieuws en achtergrondinformatie
‘Sleutelpersonen werken’
Sleutelpersonen zijn mensen uit allerlei culturele gemeenschappen die schakelfuncties vervullen tussen de professionele bureaucratieën, (gezondheids)instellingen, overheden enz. aan de ene kant en zogenaamd ‘moeilijk te bereiken’ gemeenschappen aan de andere.
Uit het vierjarig actie-onderzoek van De Stadscoalitie blijkt dat veel sleutelpersonen ongewild gevangen raken in vrijwilligheid.