Reactie NOOM VWS-discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’

De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren.  In een discussienota van het ministerie van VWS worden denkbare beleidsopties op het gebied van (1.) preventie & gezondheid, (2.) organisatie & regie en (3.) vernieuwing & werkplezier beschreven. Organisaties in de zorg konden reageren op deze beleidsopties en aldus een bijdrage leveren aan de discussie. Ook het NOOM reageerde. Kern van de reactie is dat het NOOM ervan overtuigd is dat er een meer integrale visie op gezondheid moet komen. Hierin moet meer oog zijn voor preventie en positieve gezondheid en tevens voor passende voorzieningen met betrekking tot wonen en de woonomgeving. Ook pleit het NOOM voor structurele aandacht voor de groeiende gezondheidsverschillen en de gevolgen van armoede in Nederland.  Mogelijkheden voor cultuursensitieve en waar nodig cultuurspecifieke zorgarrangementen dienen meer als vanzelfsprekend in een zo vroeg mogelijk stadium besproken te worden met migrantenouderen en de mensen die van belang zijn in hun netwerk. Een beter contact, leidend tot een blijvende relatie zal bijdragen aan uitwisseling van kennis en kunde wat op den duur leidt tot meer welzijn in de thuissituatie en minder kostbare zorg. De gezochte oplossingen zouden mee moeten bewegen met de toenemende veranderingen die een steeds diverser samengestelde samenleving met zich meebrengt. Voor een gedetailleerde en puntsgewijze reactie op de thema’s en beleidsopties klik hier.