Seniorencoalitie spreekt in Tweede Kamer over nieuw pensioenstelsel

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM spreekt dinsdag 10 mei in de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. Namens de Seniorencoalitie zal John Kerstens de Kamer in een rondetafelgesprek voorhouden dat de nieuwe pensioenwet moet worden verbeterd, omdat anders het draagvlak onder gepensioneerden voor de omvangrijke operatie wegvalt.
De Seniorencoalitie heeft in een zogeheten Position Paper haar bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet op een rijtje gezet. De Seniorencoalitie staat kritisch tegenover de veranderingen op pensioengebied gestaan. Belangrijke reden voor die opstelling is dat het huidige stelsel zorgt voor een voortdurend uitholling van pensioenen omdat er met een absurd rekenrente wordt gewerkt. Dat gebeurt in het nieuwe stelsel niet. Maar in de overgangsperiode tot 2027 blijft pensioen afhankelijk van een toevallige dagrente.
Verder wil de Seniorencoalitie dat er uitzicht komt op inhaalindexatie, omdat de koopkracht van gepensioneerden de afgelopen 12 jaar al 25% is gedaald. Het evenwichtig omzetten van de huidige pensioenaanspraken in pensioenvermogens is ook nog onvoldoende gegarandeerd. Ten slotte wil de coalitie dat de zeggenschap van gepensioneerden beter wordt geregeld.
Het rondetafelgesprek van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met deskundigen uit het pensioenveld vindt dinsdag 10 mei vanaf 16.30 uur plaats. Het is live te volgen via de website van de Tweede Kamer (www.tweekamer.nl).

Position paper NOOM over koopkracht ouderen

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer organiseerde op 10 maart een rondetafelgesprek ‘Koopkracht van ouderen’. De commissie wilde graag horen hoe ervaringsdeskundigen de koopkracht ervaren. Daarnaast wilde de commissie informatie opdoen hoe de koopkracht van ouderen verbeterd zou kunnen worden.
Als input voor de discussie leverde het NOOM een position paper waarin wordt ingegaan op de vaak slechte financiële positie van migrantenouderen en op de oorzaken daarvan. Ook bevat het position paper aanbevelingen voor verbetering van de financiële positie.

40% van de 65+-huishoudens met een niet-Westerse migratieachtergrond leeft langdurig en structureel onder het bestaansminimum. Onder ouderen die geen migratieachtergrond hebben is dit percentage 2,5% (SEO-rapport nr. 2017-09, gebaseerd op cijfers van het CBS). De grotere armoede onder oudere migranten is o.a. het gevolg van:

  • het vaker hebben van een onvolledige AOW, samen met geen of een heel laag aanvullend pensioen,
  • het vaker hebben van een jongere partner zonder inkomen,
  • het niet of minder vaak aanvragen van inkomensvoorzieningen, zoals huur- en/of zorgtoeslag, AIO en andere voorzieningen,
  • het vanwege de kostendelersnorm gekort worden op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO),
  • vóór intreding van de AOW-leeftijd reeds langdurig op – of zelfs onder – bijstandsniveau leven, waardoor men géén spaargeld (meer) heeft.

Om de armoede onder deze groepen te verkleinen doet het NOOM de volgende aanbevelingen:

  • compensatie van het AOW-tekort van voormalige Rijksgenoten, conform het advies van de commissie Sylvester over de tegemoetkoming voor de onvolledige AOW-opbouw van Surinaamse Nederlanders;
  • jongere partnertoeslag: recht op 70% (i.p.v. 50%) AOW voor de gepensioneerde met een jongere partner zonder inkomsten (conform de norm voor alleenstaande AOW-ers);
  • vergoeding van verplichte eigen risico’s en eigen bijdrages voor de laagste inkomensgroepen;
  • indexering van pensioenen en/of koopkrachtverlies van de afgelopen 13 jaar compenseren.

Ook wijst het NOOM op de noodzaak de toegankelijkheid van regelingen en informatie hierover te vergroten door meer voorlichting en begeleiding in – letterlijk en figuurlijk – de eigen taal, bij voorkeur met inzet van ervaringsdeskundigen en goed op- en begeleide vrijwilligers uit de migrantengemeenschappen.
Download het Position paper

Tegemoetkoming stijgende energiekosten

Advies aan iedereen die moeilijk rond kan komen: neem contact op met uw gemeente om te kijken of u in aanmerking komt voor de extra tegemoetkoming van €200 voor de stijgende energiekosten. NOOM onderschrijft van harte dit advies van het NIBUD.

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen via de categoriale bijzondere bijstand eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Er is voor een generieke uitkering gekozen omdat maatwerk voor deze grote groep niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen – waaronder IOW-gerechtigden, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen en zelfstandigen met een laag inkomen – maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun eigen gemeente melden.

Samen met Nibud maakt het NOOM zich zorgen over de lage inkomensgroepen, nu blijkt dat veel huishoudens een flinke koopkrachtdaling kunnen verwachten dit jaar. Voor bijstandsgerechtigden en ouderen met alleen AOW en eventueel een klein aanvullend pensioen is de koopkrachtdaling enorm zwaar. Zij komen nu al niet rond!

Het is goed dat huishoudens met een laag inkomen van hun gemeente een extra tegemoetkoming van € 200 kunnen krijgen voor de stijgende energiekosten. Deze tegemoetkoming is onvoldoende om de gehele koopkrachtdaling mee op te vangen, maar desalniettemin hard nodig.
Het Nibud roept dan ook alle gemeenten op om vaart te maken met deze compensatie en het ook makkelijker te maken om die te krijgen, zonder dat men zich door een oerwoud van ingewikkelde regels moet hoeven worstelen.

Zie ook: NIBUD ziet koopkrachtdalingen