Seniorencoalitie spreekt in Tweede Kamer over nieuw pensioenstelsel

De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM spreekt dinsdag 10 mei in de Tweede Kamer over het nieuwe pensioenstelsel. Namens de Seniorencoalitie zal John Kerstens de Kamer in een rondetafelgesprek voorhouden dat de nieuwe pensioenwet moet worden verbeterd, omdat anders het draagvlak onder gepensioneerden voor de omvangrijke operatie wegvalt.
De Seniorencoalitie heeft in een zogeheten Position Paper haar bezwaren tegen de nieuwe pensioenwet op een rijtje gezet. De Seniorencoalitie staat kritisch tegenover de veranderingen op pensioengebied gestaan. Belangrijke reden voor die opstelling is dat het huidige stelsel zorgt voor een voortdurend uitholling van pensioenen omdat er met een absurd rekenrente wordt gewerkt. Dat gebeurt in het nieuwe stelsel niet. Maar in de overgangsperiode tot 2027 blijft pensioen afhankelijk van een toevallige dagrente.
Verder wil de Seniorencoalitie dat er uitzicht komt op inhaalindexatie, omdat de koopkracht van gepensioneerden de afgelopen 12 jaar al 25% is gedaald. Het evenwichtig omzetten van de huidige pensioenaanspraken in pensioenvermogens is ook nog onvoldoende gegarandeerd. Ten slotte wil de coalitie dat de zeggenschap van gepensioneerden beter wordt geregeld.
Het rondetafelgesprek van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met deskundigen uit het pensioenveld vindt dinsdag 10 mei vanaf 16.30 uur plaats. Het is live te volgen via de website van de Tweede Kamer (www.tweekamer.nl).

Seniorencoalitie: pensioenwet zo onacceptabel

De Seniorencoalitie vindt de Wet Toekomst Pensioenen in de huidige vorm onacceptabel. Al vóór 2027 moeten de pensioenen worden geïndexeerd, maar daar is in het wetsvoorstel weinig zicht op. Daarmee breekt het kabinet zijn belofte van een koopkrachtig pensioen.  Bovendien dreigt de koopkracht van het pensioen daarna op een structureel lager niveau te liggen. Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te gaan.
De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM wijst erop dat voor de grote meerderheid van de gepensioneerden de indexatieachterstand al rond de 23% bedraagt. Dat terwijl de pensioenvermogens sinds 2008 ruim verdubbeld zijn tot circa 1800 miljard euro. Die uitholling van de waarde van het pensioen zet zich versneld voort nu de prijsinflatie oploopt tot 7%. Als het kabinet de regels niet aanpast, zal de daling van de koopkracht van het tweede-pijlerpensioen tot 40% kunnen oplopen. Dat is onacceptabel. En al kan door de licht gestegen rente her en der wel worden geïndexeerd, dan nog zal de verhoging in geen verhouding staan tot de gestegen prijzen. Het kabinet heeft zich de afgelopen jaren doof gehouden voor de fundamentele kritiek van de Seniorencoalitie. Daarmee verspeelt het kabinet het gewenste vertrouwen en zet het het benodigde draagvlak voor de vernieuwing van het pensioenstelsel op het spel. Lees meer

Serie videoportretten van ouderen over sociaal pensioen

Wat wil jij worden als je met pensioen gaat? We denken vaak wel na over onze financiële situatie als je de pensioenleeftijd bereikt, maar denk je ook na over het netwerk wat overblijft en met wie je het leven samen kleur geeft; je sociaal pensioen. In de serie Sociaalpensioen die Platform Vrijwillige Inzet maakte voor het programma Samen Ouder Worden wordt hier op ingegaan. Waar de een het pensioen als een vrijheid ervaart met een keur aan keuzes, ervaart de ander dit als soms een leegte of als verlies. Vragen over zingeving komen dan naar voren. In deze serie videoportretten vertellen ouderen met verschillende levenspaden en achtergronden vanuit hun persoonlijk perspectief wat ouder worden voor hen betekent.

Bekijk de videoportretten van Gusta Manusiwa, Huseyin Karabulut en/of  Robby Nankekhan hieronder of ga naar alle videoportretten op YouTube.

Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie

Twee derde van de Nederlandse gepensioneerden koopt niets voor de voorgestelde versoepeling van de indexatieregels in 2022. Dat stellen de gezamenlijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant en NOOM in hun reactie op de internetconsultatie over de wijziging van de rekenregels, de zogeheten motie-Van Dijk.
Het ziet er niet naar uit dat de deelnemers van de grote fondsen ABP, PFZW, PME en PMT er komend jaar een euro bij krijgen. Dat knelt des te meer nu de inflatie is opgelopen tot boven de 5% en de verwachting steeds sterker wordt dat die inflatie niet tijdelijk is. Daarnaast dreigt de koppeling van de AOW aan het minimumloon te worden losgelaten, wat de inkomenspositie van gepensioneerden ook gaat aantasten.
De ouderenorganisaties wijzen er in hun reactie opnieuw op dat het vertrouwen in het pensioenstelsel tanende is. Na 12 jaar uitholling van de koopkracht van het pensioen en een indexatieachterstand van 20 tot 25% staat de koopkracht nu extra onder druk door de gestegen inflatie. Uitzicht op indexatie in de periode tot 2027 is er voor het overgrote deel van de gepensioneerden evenmin. Het draagvlak voor de pensioenvernieuwing neemt daarmee steeds verder af. Lees meer

Akkoord over indexering pensioenen is volstrekt onvoldoende

Demissionair minister Wiersma heeft met  zes  partijen  (VVD,  CDA,  D66,  ChristenUnie, GroenLinks,  PvdA)  overeenstemming bereikt over  indexatie  van de pensioenen voor  een  deel  van  de gepensioneerden.  Pensioenfondsen  die  de  afgelopen  twaalf  maanden  een  dekkingsgraad  hadden van  ten  minste  105%,  mogen  de pensioenen  vanaf  januari verhogen.
Het  klinkt  heel  mooi:  vanaf  januari  kunnen sommige  pensioenen omhoog.  Na  twaalf  jaar  stilstand komt  er  indexatie.  Maar volgens de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM  is  het een fopspeen,  want  de  gepensioneerde verpleegkundige,  agent  en leraar  gaan er  geen  cent  op vooruit. De organisaties  vinden het  voorstel  volstrekt  onvoldoende. De  vier  grootste fondsen,  waarbij  zo’n  twee derde  van  de ruim  drie  miljoen  gepensioneerden  is aangesloten,  kunnen  in  dit  voorstel  namelijk  níet  indexeren.  De  beleidsdekkingsgraad  van  het ambtenarenfonds  ABP,  zorgfonds  PFZW  en  de  metaalfondsen  PME  en  PMT  ligt  onder  de  105%.  En het overgrote deel  van  de fondsen  dat naar  verwachting  volgend  jaar  wél  kan  indexeren,  kon  dat al zonder  deze  deal. Het betekent dat de koopkracht van  miljoenen  gepensioneerden  nog  verder  verslechtert,  zeker  nu de  prijzen  zo  hard  stijgen.  Dat  komt  nog  eens  bovenop  de  ongeveer  20%  die  hun  aanvullende pensioenen  de  afgelopen  tien  jaar  al  bij  de  inflatie  zijn  achtergebleven.  Gepensioneerden  bungelen  al jaren  onderaan  alle  koopkrachtlijstjes.
De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM  roepen  de politiek  op nu  écht in  actie  te  komen.  Er  is  genoeg  geld  in  kas  om  alle pensioenen  eindelijk  te  verhogen.

Bron: persbericht ANBO, KBO-PCOB,  Koepel  Gepensioneerden  en  NOOM ; 12 november