Helft ouderen die recht heeft op aanvulling AOW vraagt dat niet aan: “Aanvraag moet makkelijker”

Tienduizenden ouderen leven onder het bestaansminimum. Vaak komt het omdat mensen in het buitenland hebben gewoond en daardoor geen volledige AOW-uitkering opgebouwd. Vooral ouderen met een migratie-achtergrond zijn hier de dupe van. Er is wel een extra uitkering voor deze mensen, maar de voorwaarden daarvoor zijn heel streng. Dat moet anders, vinden de partijen DENK en de ChristenUnie. Daarom pleiten ze vandaag in de Tweede Kamer voor meer maatwerk om armoede onder ouderen tegen te gaan.
Natasja Gibbs praat in De Nieuws BV met Tweede Kamerlid Don Ceder (ChristenUnie) over dit plan.
Beluister het interview

Kabinet gaat op zoek naar arme ouderen: waarom halen ze hun AOW niet op?

Het kabinet begint een zoekactie naar bijna 20 duizend ouderen die onder de armoedegrens leven maar geen gebruik maken van uitkeringsgeld waar zij wel recht op hebben. Het gaat vooral om ouderen die een onvolledige AOW krijgen omdat zij een tijd in het buitenland hebben gewoond. Ouderen die alleen van een onvolledige AOW moeten rondkomen, kunnen een aanvulling tot het bestaansminimum krijgen. Dat kan via de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, de AIO, een regeling vergelijkbaar met de bijstand. De regeling is ingesteld toen bleek dat met name voormalige gastarbeiders van alleen een onvolledige AOW moesten rondkomen.
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitbetaalt, blijkt echter dat 19.300 huishoudens géén beroep doen op de AIO terwijl ze daar wel recht op kunnen hebben. Minister Carola Schouten (CU) voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft nu een conceptregeling gepubliceerd om die groep op te sporen. Bij wijze van proef worden de bestanden van de SVB en uitkeringsinstantie UWV gekoppeld. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit. Door de koppeling hoopt Schouten inzicht te krijgen in het huishoudinkomen van de ouderen die nu een onvolledige AOW krijgen. Als het huishoudinkomen onder de armoedegrens ligt, kunnen deze mensen actief worden benaderd en kan hen de uitkering worden aangeboden.
Lees het volledige artikel op de website van de Volkskrant
Meer informatie over AOW en AIO vindt u hier

Stand van zaken uitvoering Sociale zekerheid: ondergebruik AIO

Op 6 juli bood de  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer de Stand van de uitvoering sociale zekerheid aan. In deze brief informeert hij over de ontwikkelingen in de uitvoering van sociale zekerheid, de prioritaire thema’s waaraan UWV en de SVB werken en geeft hij inzicht ik inzicht in de knelpunten of risico’s die hierbij spelen. Een van de knelpunten, waarop ook het NOOM regelmatig heeft gewezen, is het niet-gebruik van de Aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO). De AIO is bijstand voor ouderen die door de SVB aan ouderen kan worden verleend die geen volledige AOW hebben opgebouwd en/of van wie de partner nog niet AOW-gerechtigd is, wanneer ze als huishouden onvoldoende andere middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De Algemene Rekenkamer constateerde dat het niet gebruik van de AIO hoog was. Dat betekent dat een groep kwetsbare ouderen waarschijnlijk in armoede verkeert. De SVB constateert in haar knelpuntenbrief wet- en regelgeving dat de SVB de groep van mogelijke AIO-gerechtigden onvoldoende in beeld heeft, omdat de SVB niet over inkomens-en vermogensgegevens beschikt.

De SVB geeft aan dat de aanpak van het niet-gebruik hierdoor onvoldoende oplevert. Het signaal van de SVB heeft mede geleid tot een meersporenaanpak om het niet-gebruik terug te dringen. De drie sporen om niet-gebruik terug te dringen zijn: verdiepend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van het niet-gebruik; ontwikkeling van een nieuwe, gerichte inzet van gegevensuitwisseling voor de benadering van burgers die geen beroep op de AIO doen, maar er misschien wel recht op hebben; en het versterken van bestaande uitvoeringsprocessen. Lees meer

Eindelijk gerechtigdheid voor Surinaamse ouderen met een AOW-gat

Sinds de oprichting van NOOM – nu bijna 15 jaar geleden –  zetten we ons samen met tal van andere partijen in om het AOW-gat te dichten waarmee bijna alle migrantenouderen te maken hebben en waardoor meer dan 40% van hen onder de armoedegrens leeft (zie de Factsheet armoede onder migranten-55-plussers van NOOM). 
Samen met onder meer het Landelijk Platform Slavernijverleden zijn we meer dan blij dat nu eindelijk er een oplossing is gevonden voor de Surinaamse ouderen. Met dank aan Evert Jan Slootweg (CDA) en Steven van Weyenberg (D66) voor hun motie en natuurlijk ook aan de Commissie van Wijzen onder voorzitterschap van Joyce Sylvester.
Het advies van de Commissie van Wijzen luidt: geef de ouderen die tussen 1957-75 in Suriname woonden en nu in Nederland leven, een onverplichte tegemoetkoming. Het wachten is nu op de uitvoering door minister Koolmees. In zijn brief van Koolmees aan de Tweede Kamer geeft hij aan in overleg te zullen treden met de Raad van State over de verdere uitwerking hiervan. Dit laat zien dat waar een (politieke) wil is, ook een (uit)weg te vinden is. Nu hopen dat die politieke wil er ook komt voor de andere ouderen die aangewezen blijven op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, de AIO, een bijstandsuitkering waaraan zoveel voorwaarden verbonden zijn “dat ouderen ervoor kiezen om in armoede te blijven leven”.

Download hier het advies van de commissie van Wijzen.
Lees hier de reactie van het Landelijk Platform Slavernijverleden