Nog meer Rotterdamse minima krijgen 800 euro energietoeslag

De gemeente Rotterdam heeft een gift van maximaal 15 miljoen euro aangeboden gekregen van Stichting De Verre Bergen om nog meer Rotterdammers een eenmalige energietoeslag van 800 euro te kunnen geven. Er was tot nu toe geld om iedereen met een inkomen tot 120 procent van het wettelijk sociaal minimum (WSM) 800 euro te geven. Met deze gift zou dat kunnen worden opgerekt naar iedereen met een inkomen tot 140 procent van het WSM.
De gemeente Rotterdam gaat nu ‘goed kijken’ hoe de gift van Stichting De Verre Bergen volgens de wetten en regels bij de beoogde groep terecht kan komen. Daar is wat tijd voor nodig, schrijft de gemeente: “De randvoorwaarden op juridisch en financieel gebied moeten nog nader ingevuld worden.” Dat het allemaal wel mogelijk is, is vrijdag al direct uitgezocht.
Lees het volledige artikel op Rijnmond

Mooi maar triest gesprek met minister Schouten over AOW-gat Surinamers

Op 20 april vond een gesprek plaats tussen minister Carola Schouten en vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap in Nederland, waaronder NEHOB voorzitter en bestuurslid van NOOM, Sekhar Bissessur. Onderwerp van het gesprek was de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming te realiseren voor Surinamers met een AOW gat. De minister werd uitgedaagd om haar zienswijze met de aanwezigen te delen. Al gauw werd duidelijk dat de indertijd door de Commissie Sylvester voorgestelde speciale Regeling het niet zal redden De minister ziet wel mogelijkheden, benadrukte ze, in de toekenning van een éénmalig belastingvrij collectief gebaar. Geld op de begroting om zulks te realiseren heeft ze helaas nog niet. Over de voorjaarsnota kon ze geen uitspraken doen. “Ik ben eerlijk tegen u”, vertelde ze: “reken er niet op dat ik het antwoord voor 1 juli 2022 heb. Ik kan wel voorspellen dat we er dit jaar uit moeten komen. Er zijn verschillende opties die ik aan het bestuderen ben, ook op het gebied van de afbakening moeten nog knopen worden doorgehakt om de intentie volledig waar te maken. Ik besef dat dit al tientallen jaren speelt, gelooft u me dat deze zaak me aan het hart gaat, het staat hoog op mijn prioriteiten lijstje. Ik vraag u nog even geduld. Ik heb meer tijd nodig en waardeer uw medewerking”.
Mooi dat de minister de reparatie cq. tegemoetkoming aan de Surinaamse ouderen vanwege hun AOW-gat als een prioriteit beschouwt. Triest omdat het nog maanden gaat duren voordat duidelijk is wat die tegemoetkoming in gaat houden. In een brief bedanken de Surinaamse gesprekdeelnemers  de minister voor haar luisterend oor en moedigen haar aan haar blikveld te verbreden en nog eens te kijken naar de aanbevelingen die de commissie Sylvester in 2021 heeft gedaan.
Lees het verslag van het gesprek met de minister en de Dank en aanmoedigingsbrief. Met dank aan Ram Rambaratsingh en Barryl Biekman.

Convenant Contant Geld ondertekend

Banken gaan de tarieven voor het gebruik van contant geld voorlopig niet verhogen. Dat hebben verschillende partijen – waaronder ouderenorganisaties zoals NOOM – afgesproken in het convenant contant geld. Het convenant bevat afspraken over  de beschikbaarheid van geldautomaten, een acceptatieplicht van winkeliers en het niet in rekening brengen van allerlei kosten door banken. Deze afspraken zijn belangrijk voor senioren, waaronder veel migrantenouderen, die afhankelijk zijn van contant geld. Banken zijn namelijk vrij in het bepalen van hun tarieven. Nu is echter afgesproken dat de kosten voor het gebruik van contant geld tot in ieder geval juli 2023 niet omhoog gaan. Banken kunnen dus bijvoorbeeld niet besluiten dat je een euro moet betalen voor elke opname uit een geldautomaat.

Lees meer

Stand van zaken Sociaal Vitaal in Kleur

Uit verschillende onderzoeken, landelijk en in gemeenten zoals Rotterdam en Utrecht, blijkt dat een groot deel van de migrantenouderen eenzaamheid ervaart. Het programma Sociaal Vitaal in Kleur, dat wordt uitgevoerd door het NOOM, is een goed middel gebleken om gevoelens van eenzaamheid onder ouderen die zelfstandig wonen te voorkomen of te verkleinen.
Het artikel ‘Sociaal Vitaal In Kleur tegen de eenzaamheid’ beschrijft de opzet en uitvoering van het programma en geeft de laatste stand van zaken. In de afgelopen periode heeft  Sociaal Vitaal in Kleur het tempo van uitvoering moeten bijstellen door corona. Het was niet altijd mogelijk om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Wat wel mogelijk was, is wandelen. Daaraan is gehoor gegeven en zijn er wandelgroepen gevormd. Met de versoepelingen en toch een minder ingrijpende ziektebeeld van corona, voelen ouderen zich nu weer redelijk veilig en durven weer bij elkaar te komen.
Intussen wordt gewerkt aan een handleiding voor lokale partners in Utrecht en Rotterdam zodat zij blijvend Sociaal Vitaal in Kleur kunnen uitvoeren. Maar ook op andere plekken in het land kan deze handleiding worden gebruikt. Want ondertussen is het NOOM bezig met aanvragen  voor de gemeenten Den Haag, Amersfoort en Roosendaal. We wachten niet af, want in Amersfoort is er al een multiculturele wandelgroep gestart. Download het artikel.

Informatie over de eenmalige energietoeslag 2022

Ongeveer 800.000 huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een eenmalige energietoeslag. Het NOOM krijgt veel vragen over deze toeslag. In een uitgebreid artikel op deze site wordt ingegaan op vragen over de hoogte van de toeslag, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de toeslag te krijgen en de wijze waarop die moet worden aangevraagd. Ook bevat het artikel achtergrondinformatie over de regeling en een aantal handige links.

Herstart invorderen toeslagen vanaf april

Sinds het begin van de coronapandemie in maart 2020 is de invordering van toeslagschulden stopgezet, om te voorkomen dat mensen verder in financiële problemen zouden komen. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeschort, is het belangrijk dat invordering van teveel ontvangen toeslagen weer wordt opgestart om te voorkomen dat betalingsachterstanden zich opstapelen. Dit gebeurt dan ook vanaf medio april. Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) worden niet betrokken in de opstart. Voor hen blijft de invordering gepauzeerd tenminste zolang hun zaak in behandeling is bij het UHT.
Door de lange pauzering van twee jaar vanwege corona zullen veel mensen niet weten dat er nog één of meerdere vorderingen openstaan. Betrokkenen ontvangen dan ook eerst een vooraankondiging met daarin een overzicht van de openstaande bedragen. Daarna ontvangt men een aanbod met de standaard betalingsregeling van twee jaar om alles terug te betalen. Het is mogelijk om een persoonlijke betalingsregeling te treffen als de financiële situatie daarom vraagt. Men kan dit via een vereenvoudigd formulier op de website of met hulp van medewerkers van de Belastingtelefoon aanvragen. Lees meer
In de loop van april zullen veel mensen dus weer brieven over de invordering van teveel ontvangen toeslagen gaan ontvangen. Algemeen advies van het NOOM is om mensen die deze brieven krijgen en hierdoor in financiële problemen kunnen geraken door te sturen naar sociaal raadslieden, buurtteams e.d. voor hulp bij het aanvragen van een persoonlijke betalingsregeling.

Campagne Senioren en Veiligheid 2022

Ook in 2022 staat de maand april weer helemaal in het teken van senioren & veiligheid en start de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’. Deze campagne besteedt aandacht aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Met als doel om senioren bewust te maken van deze criminaliteit en hen een handelingsperspectief te bieden zodat ze zoveel mogelijk kunnen voorkomen slachtoffer te worden. De focus van deze campagne ligt opnieuw op vier verschillende vormen van criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs.

Seniorencoalitie: pensioenwet zo onacceptabel

De Seniorencoalitie vindt de Wet Toekomst Pensioenen in de huidige vorm onacceptabel. Al vóór 2027 moeten de pensioenen worden geïndexeerd, maar daar is in het wetsvoorstel weinig zicht op. Daarmee breekt het kabinet zijn belofte van een koopkrachtig pensioen.  Bovendien dreigt de koopkracht van het pensioen daarna op een structureel lager niveau te liggen. Het vertrouwen in en draagvlak onder gepensioneerden en oudere werknemers voor het nieuwe pensioenstelsel dreigt verloren te gaan.
De Seniorencoalitie van ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM wijst erop dat voor de grote meerderheid van de gepensioneerden de indexatieachterstand al rond de 23% bedraagt. Dat terwijl de pensioenvermogens sinds 2008 ruim verdubbeld zijn tot circa 1800 miljard euro. Die uitholling van de waarde van het pensioen zet zich versneld voort nu de prijsinflatie oploopt tot 7%. Als het kabinet de regels niet aanpast, zal de daling van de koopkracht van het tweede-pijlerpensioen tot 40% kunnen oplopen. Dat is onacceptabel. En al kan door de licht gestegen rente her en der wel worden geïndexeerd, dan nog zal de verhoging in geen verhouding staan tot de gestegen prijzen. Het kabinet heeft zich de afgelopen jaren doof gehouden voor de fundamentele kritiek van de Seniorencoalitie. Daarmee verspeelt het kabinet het gewenste vertrouwen en zet het het benodigde draagvlak voor de vernieuwing van het pensioenstelsel op het spel. Lees meer

Herhaalprik tegen corona voor 60+ers

Mensen van 60 tot en met 69 jaar kunnen vanaf 26 maart 2022 op afspraak een herhaalprik halen. Eerder gold dit al voor 70-plussers en mensen met een verminderde weerstand. Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona op peil. U kunt 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting een herhaalprik tegen corona halen. Heeft u bij eerdere coronavaccinaties toestemming gegeven aan de GGD om uw gegevens aan het RIVM te verstrekken? Dan ontvangt u ook een uitnodigingsbrief per post.

Digitaal
U kunt digitaal een afspraak maken bij de GGD (Planjeprik.nl). U hoeft niet te wachten op de brief.
Heeft u een technisch probleem waardoor u niet digitaal een afspraak kan maken? Bekijk dan de pagina met vragen en antwoorden over technische problemen (vragen.coronatest.nl) voor een mogelijke oplossing van uw probleem.

Telefonisch
Heeft u de uitnodigingsbrief ontvangen? Dan kunt u ook bellen naar 0800 7070 voor een afspraak.

Niet mobiel
Kunt u niet zelf naar de priklocatie van de GGD komen? Dan kunt u in overleg met de huisarts de prik thuis krijgen.

Verkiezingsdebat migrantenouderen Rotterdam

Het NOOM, stichting Mara, SPIOR en DSB organiseerden op 7 maart een verkiezingsbijeenkomst in Rotterdam. Doel was aankomende gemeenteraadsleden te informeren over specifieke zaken waar migrantenouderen behoefte aan hebben om hun kwaliteit van leven te vergroten en meer deel te kunnen nemen aan de Rotterdamse samenleving. Met uitzondering van de VVD en GroenLinks waren alle partijen die in Rotterdam meedoen aan de verkiezingen bij de bijeenkomst vertegenwoordigd.
Serdar Çiçek, Noom Vice-voorzitter opende het debat. Bij het voorbereiden van het debat bleek dat de meeste partijen pas laat aandacht hebben gekregen voor migrantenouderen en in hun verkiezingsprogramma’s niet of nauwelijks aandacht aan deze groep besteedden.
Dat is best vreemd als je weet dat dat Rotterdam 100 duizend ouderen (65+ers) telt waarvan 30 duizend migrantenouderen zijn. Elk jaar komen daar duizenden migrantenouderen erbij.  Onder 50+ers stijgt het aandeel migrantenouderen elk jaar nog sneller.
Jeanny Vreeswijk Manusiwa, coördinator zorg en welzijn van Noom verzorgde een inleiding waarbij zij als belangrijkste aandachtspunten voor gemeentelijk beleid m.v.t. migrantenouderen noemde: armoedebestrijding, zorgen voor een passend woon-, zorg- en welzijnsaanbod en bevorderen van (digitale) inclusie. Onder leiding van Ron van Leeuwen, directeur van Mara Rotterdam gingen de vertegenwoordigers van de partijen in debat over deze thema’s en gaven zij aan hoe zij deze thema’s wilden oppakken. Daarbij werd onder meer gesproken over voorlichting en informatie in de eigen taal, het zorgen voor maatwerk, bevorderen van de zelfredzaamheid van migranten en een betere afstemming en samenwerking tussen de gemeente, welzijnsinstellingen en zorginstellingen.
Download hier het verslag