Handreiking dorps- en buurthuizen en Corona Toegangsbewijzen bijgewerkt

De “Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels” is herzien: de informatie is aangevuld en concreter gemaakt naar aanleiding van de persconferentie van 26 november waarin de avondlockdown werd aangekondigd.
In de handreiking wordt onder meer ingegaan op de vraag hoe omgegaan moet worden met de sluitingstijden en activiteiten in dorps- en buurthuizen, en of het Corona Toegangsbewijs verplicht is bij activiteiten in dorps-en buurthuizen (Nee, tenzij er gebruik wordt gemaakt van horeca, er sprake is van een evenement of een culturele voorstelling in het buurt- of dorpshuis, dan is het CTB wel verplicht).
De handreiking is vervaardigd in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Download de Handreiking

Representatie biculturele Nederlanders is essentieel in covid-beleid

Relatief veel Afro-Nederlanders lopen covid op en belanden daardoor in het ziekenhuis. Daarom is Joan Nunnely, D66’er en ondernemer, het Covid Urgent Team begonnen. Hiermee wil zij Afro-Nederlanders van informatie over corona voorzien. Want, zegt Nunnely in De Nieuws BV, tot nu toe “kunnen of durven mensen geen goede keuze te maken”. En dat komt door onduidelijke of onjuiste informatie en een gebrek aan representatie.
Arts Efraim Hart vertelt dat al langer bekend is dat er gezondheidsverschillen bestaan tussen Afro-Nederlanders en Nederlanders. “Je ziet überhaupt dat mensen met een lagere sociaaleconomische klasse zes jaar eerder sterven. En, nu is het zo dat migranten vaak in een lage sociaaleconomische klasse zitten. En, dat zien we ook nu met covid terug, dat migrantengroepen vaker te maken krijgen met ziekte en ook met covid.” Daarnaast bestaat tussen de migratieachtergrond en het vaccinatiebereidheid een correlatie, vertelt Hart. “En uiteindelijk, als je dat koppelt aan lagere sociaaleconomische klasse en een grotere kans op sterfte, zie je daar de effecten van in de maatschappij.”
Beluister het interview op De Nieuws BV.

Handreiking ‘Praat op tijd over je levenseinde’ helpt patiënt het gesprek aan te gaan over zorg in de laatste levensfase

Welke zorg wil je ontvangen in je laatste levensfase? Op tijd praten over je levenseinde is belangrijk om in die fase de zorg te krijgen die bij jouw wensen en behoeftes past. ‘Praat op tijd over je levenseinde’ geeft praktische tips en aandachtspunten die kunnen helpen om het gesprek aan te gaan over de laatste levensfase met naasten én je dokter. Want door op tijd te praten met de dokter, weet zij/hij beter welke zorg het beste past.
Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die met zijn dokter wil of moet praten over het levenseinde. Over bijvoorbeeld: wat wil je dat de dokter doet als je veel pijn hebt of op een andere manier lijdt? Wil je het liefst thuis sterven, in het ziekenhuis of in een hospice? Heb je een schriftelijke wilsverklaring? Voor artsen is er ook een handreiking over dit onderwerp, deze is te vinden op de website van de KNMG.
De inhoud van deze handreiking is gebaseerd op de handreiking ‘Tijdig praten over het levenseinde’ van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
De handreiking is onder andere aangevuld met nieuwe informatie over palliatieve zorg, het schriftelijk euthanasieverzoek en euthanasie bij dementie.
De patiëntenfederatie Nederland heeft samen met de KNMG deze brochure voor patiënten en naasten gemaakt. Daarbij hebben meerdere organisaties vanuit het perspectief van de patiënt en/of naaste meegedacht en meegelezen.
Bekijk de brochure

Mantelzorger uit andere cultuur spreekt zich uit in Zwolse film

Met Ik zie jou wil vrijwilligersorganisatie Zwolle Doet! laten zien hoe zij de zorg voor hun naaste(n) ervaart en hoe daar vanuit verschillende culturen naar gekeken wordt.
De film duurt twintig minuten en bestaat uit interviews met Emine, Chanela, Fatima en Dahlia. Dat mantelzorg zwaar is, is nagenoeg bekend. Bij de 60-jarige Emine gaat het zelfs zo ver dat zij haar baan opgaf om voor haar van oorsprong Turkse ouders te zorgen. Het voelt soms als een loden last, maar dat spreek je in haar cultuur niet gauw hardop uit. Nee zeggen heeft in sommige culturen grote gevolgen.’’ Emine: ,,Ik wilde mijn werk niet opgeven, maar mijn ouders accepteren thuiszorg niet. Zelfs een schoonmaker niet.’’. Maar ook de andere geïnterviewden”. Zorgbehoevende ouders gaan ervan uit dat de kinderen naar hen omzien, iets wat als vanzelfsprekend wordt ervaren, ook door hun kinderen zelf. Extra complex is het omgaan met de dementie van ouders: ,,Bij dementie ga je terug in de tijd. Mijn ouders zijn gehecht aan rituelen van jaren geleden, daar probeer ik rekening mee te houden. Dat geeft ze rust. Een voorbeeld? Vroeger hadden we geen warm water om ons te wassen, dat moest gekookt worden. Dat wil mijn moeder nog steeds op die manier. Als je daar met ze over gaat twisten, maak ik het mezelf moeilijker, en ik heb het al moeilijk genoeg’’, vertelt Emine.
Op 9 december volgt nog een openbare digitale première van de film. Opgeven voor de online-vertoning kan via [email protected].
Lees het volledige artikel op de website van De Stentor

Samen ouder worden met een migratieachtergrond

Op 35 plekken verspreid over het land wordt er onder de noemer Samen Ouder Worden druk geëxperimenteerd en geleerd: wat doen en helpt ouderen om actief te blijven, en welke rol speelt vrijwilligerswerk daarin? Aan de lokale trajecten doen overal verschillende partijen mee. Lucia Lameiro is coördinator bij het NOOM en programmamedewerker voor Samen Ouder worden in Rotterdam. Op de website vrijwilligerswerk.nl vertelt zij waarom het NOOM betrokken is bij Samen Ouder Worden: “Samen Ouder Worden levert een goede aanvliegroute voor het verhaal over de oudere migrant. Dat verhaal is bij het NOOM al lang bekend. Maar nu zitten wij met allemaal welwillende gesprekspartners aan tafel. Alle partijen die betrokken zijn bij Samen Ouder Worden willen immers de vrijwillige inzet voor en door ouderen versterken. Ze zijn er niet specifiek voor ouderen met een migratieachtergrond, maar ze staan daar zeker voor open en willen graag de brug slaan.’
Het is nodig dat het verhaal van migrantenouderen verteld wordt, weet Lameiro. Want ondanks grote verschillen qua land van herkomst en achtergrond, delen veel van deze mensen belangrijke kenmerken. En die kunnen hen belemmeren om mee te doen aan vrijwilligerswerk. Het gaat meestal om een combinatie van belemmeringen: de inkomenssituatie, de gezondheid en de taal- en digitale vaardigheden. Enkele voorbeelden: ‘Deze ouderen hebben meestal een onvolledige AOW en maken vaak geen gebruik van de regelingen om armoede te bestrijden. Niet iedereen staat er bij stil, maar je vrijwillig inzetten kost gewoon geld. Je moet naar de plek toe, je koopt een bakje koffie, een cadeautje voor een maatje, dat soort zaken.’ Een andere grote belemmering vormen de taal- en de digitale vaardigheden. ‘Geschreven taal komt vaak niet aan bij migrantenouderen’, zegt Lameiro. Dus met wervingsadvertenties in de buurtkrant bereik je hen niet. In het Nederlands sowieso niet, maar soms in de eigen taal ook niet. Beter is het als zij rechtstreeks aangesproken worden door sleutelfiguren met dezelfde taal en achtergrond.
Lees het volledige artikel op Vrijwilligerswerk.nl

Deel van gemeenten wil af van kostendelersnorm

De tien grootste gemeenten maken tientallen tot meer dan honderd keer per jaar uitzonderingen op de kostendelersnorm. Die bepaalt dat als mensen in de bijstand met meerdere volwassenen samenwonen de gemeente de hoogte van de bijstandsuitkering moet aanpassen. Vooral als de kans bestaat dat iemand daardoor dak- of thuisloos wordt, grijpen gemeenten in, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vaste uitzonderingen maken mag niet, maatwerk leveren wel. Gemeenten doen dat af en toe. De meest gemaakte uitzonderingen zijn bij alleenstaande moeders, mensen in de schuldhulpverlening en mensen die dakloos dreigen te worden. Maar gemeenten noemen soms ook het verlenen van  mantelzorg als reden voor maatwerk.
Zo’n uitzondering maken is ingewikkeld en kost tijd. Een deel van de gemeenten wil daarom (gedeeltelijk) van de kostendelersnorm af, omdat ze naar eigen zeggen tegen de grenzen van de wet aanlopen.
Lees meer op de site van de NOS

Actieplan Toegankelijk Betaalverkeer; hoe houden we het betalingsverkeer voor iedereen toegankelijk en werkbaar in de digitale wereld

De toenemende digitalisering van het betalingsverkeer lijkt en logische ontwikkeling: alles wordt immers steeds meer digitaal. Denk maar aan de DIGID, het maken van een afspraak met de dokter of in het ziekenhuis, de coronapas en de contacten met de gemeente. Overheid, bedrijven en instellingen, zoals banken, gaan er steeds meer van uit dat iedereen, ook ouderen, digitaal vaardig zijn, beschikken over een tablet of laptop en de laatste updates van apps hebben staan op hun (meest recente) smartphone en natuurlijk dat zij ook beschikken over een internetbundel en/of wifi thuis. Maar we weten allemaal dat dit voor heel veel ouderen niet het geval is. In het bijzonder geldt dit voor ouderen met een migratie-achtergrond.
Zij beschikken vaak niet over de noodzakelijke digitale vaardigheden, niet over alle noodzakelijke apparatuur en ook niet over een eigen internetverbinding. Dit komt omdat de digitale ontwikkelingen te snel gaan, omdat ouderen (denken) het niet meer te kunnen leren maar ook omdat veel ouderen financieel niet in staat zijn om de noodzakelijke apparatuur en internetverbinding aan te schaffen en up to date te houden.
Om hierin verbetering te brengen is een actieplan ontwikkeld dat moet worden uitgevoerd door een kernteam met daarin de Betaalvereniging, De Nederlandse Bank en NOOM. In dit artikel beschrijft Ed Klute (vertegenwoordiger van het NOOM in het kernteam) de achtergronden en doelstellingen van het actieplan:
1) banken, NOOM en andere belangenorganisaties werken samen om de ondersteunende diensten van de banken beter af te stemmen op ouderen en beter onder de aandacht te brengen van de ouderen.
2) Met de banken worden afspraken gemaakt om tijdig komende veranderingen te bespreken en mogelijke negatieve gevolgen voor ouderen en andere “kwetsbare” groepen te analyseren en te voorkomen.
3) Ontwikkelen van een  transparante klachtenprocedures waarmee klanten hun problemen bij de banken kunnen neerleggen en inzicht krijgen in de afhandeling.
Lees het volledige artikel

Rijk of arm? Ook voor je gezondheid maakt inkomensongelijkheid verschil.

Leven in armoede geeft chronische stress die de lichamelijke en geestelijke gezondheid van ouderen aantast. Stress tast echter ook de cognitieve capaciteit aan, waardoor mensen minder verstandige beslissingen nemen. Zowel armoede- als gezondheidsinterventies bij ouderen moeten hier rekening mee houden. Dat is de strekking van het artikel “Geld maakt niet gelukkig. Maar armoede maakt wel gestrest en ongezond’ van Carolien Smits, Jennifer van den Broeke, Karen Hosper, Sanne Niemer en Lucía Lameiro Garcia in Tijdschrift Geron 3, 2021.
Dat geldt ook voor oudere migranten die immers een relatief groot risico op armoede lopen. Volgens het Netwerk Organisaties Oudere Migranten
(NOOM) leeft 40% van hen langdurig en structureel onder het
bestaansminimum.
Het artikel bevat naast achtergrondinformatie en cijfers, ook aanbevelingen en links met meer informatie en methodieken voor ambtenaren, zorgverleners en beleidsmakers.

Verslag Partnerbijeenkomst Coalitie Erbij  ’Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 30 september tot en met 7 oktober 2021, organiseerde Coalitie Erbij op 5 oktober de bijeenkomst ‘Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’.  In presentaties en tijdens discussies werd onder meer ingegaan op manieren om de eenzaamheid onder migrantenouderen te verminderen, op de beeldvorming over eenzaamheid en op de rol van mantelzorgers en religie bij het tegengaan van vereenzaming bij oudere migranten.
Bij  de organisatie van de bijeenkomst werkten IDEM Rotterdam, NOOM, SKIN, SPIOR en Sol samen.
Lees hier het verslag van de bijeenkomst.